GEBRUIKSVOORWAARDEN -LENZENDRAGEN.BE

1.TOEPASSINGSGEBIED

Onderstaande gebruiksvoorwaarden vormen een aanvulling op de contractuele betrekkingen tussen de verkooppartner en ALCON Vision Care Benelux, Stationsstraat 55, 2800 Mechelen, voor het gebruik van www.lenzendragen.be.

 

2. GEBRUIK EN PUBLICATIE VAN GEGEVENS

ALCON gebruikt de namen, het kantooradres en de zakelijke contactgegevens van de verkooppartner om de locatie van de verkooppartner op een kaart te tonen aan eindgebruikers. Via een zoekopdracht kunnen eindgebruikers binnen een bepaalde straal zoeken naar deelnemende verkooppartners en deze vervolgens selecteren. De hierboven genoemde gegevens worden gebruikt om de exacte locatie van de deelnemende verkooppartners aan eindgebruikers te tonen. De eindgebruiker kan vervolgens een deelnemende verkooppartner selecteren. De verkooppartner verklaart hierbij uitdrukkelijk hiermee in te stemmen en zal ALCON onmiddellijk op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in de naam, het kantooradres en/of andere zakelijke contactgegevens.

 

3.VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE BESCHERMING VAN GEGEVENS

De verkooppartner is verantwoordelijk voor de bescherming van gegevens bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens op het platform Lenzendragen.be, zoals bedoeld in de bepaalde wetgeving omtrent bescherming persoonsgegevens. Voor verdere informatie over de bescherming van persoonlijke gegevens, verwijzen wij u naar ons Privacybeleid.

 

4.VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ZELFONTWORPEN SUBPAGINA'S, VERLENING VAN GEBRUIKSRECHTEN

In voorkomend geval blijft de verkooppartner verantwoordelijk voor zelfontworpen subpagina's (digitale profilering). De verkooppartner dient er met name voor te zorgen dat er op de inhoud die hij daarop plaatst geen rechten van derden rusten. Daarnaast zorgt hij ervoor dat hij vóór het plaatsen van de inhoud alle noodzakelijke rechten en toestemmingen heeft verkregen. Met het plaatsen van beeldmateriaal draagt de verkooppartner een kosteloos, niet-exclusief, wereldwijd, objectief, inhoudsgerelateerd en tijdelijk onbeperkt recht toe aan ALCON en de aan haar gelieerde ondernemingen voor het gebruik van de geplaatste inhoud om de dienst te verlenen. Indien ALCON kennis neemt van een schending van rechten (zoals een schending van auteursrechten door de afbeeldingen die door de verkooppartner zijn gebruikt) heeft ALCON het recht om de desbetreffende inhoud te verwijderen. Waar toepasselijk zal ALCON de verkooppartner berichten dat laatstgenoemde verplicht is om een melding (wettelijke kennisgeving) op de zelfontworpen subpagina op te nemen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving omtrent telecommunicatie.

 

5. INFORMATIE OVER VERGOEDINGEN

Voor het ontvangen van een vergoeding is een geldig bankrekeningnummer (IBAN) nodig. De verkooppartner garandeert dat uitsluitend zijn eigen zakelijke bankrekening wordt gebruikt voor het uitbetalen van vergoedingen. Er worden geen vergoedingen overgemaakt naar privérekeningen of rekeningen van derden. Bij vermeend misbruik behoudt ALCON zich het recht voor om de transacties door een derde (bijv. een accountant) te laten controleren. Indien er onregelmatigheden worden ontdekt, dient de verkooppartner de kosten van deze controle te betalen. De verkooppartner is zelf verantwoordelijk voor de belastingen over deze vergoedingen.

 

6. REGELS VOOR HET DOORGEVEN VAN KLANTGEGEVENS BIJ HET WIJZIGEN VAN OPTOMETRISTEN

Eindgebruikers kunnen te allen tijden hun geselecteerde verkooppartner wijzigen. De voormalige verkooppartner garandeert dat alle gegevens na de wijziging door de eindgebruiker worden doorgestuurd naar de nieuw geselecteerde verkooppartner.

 

7. SLOTBEPALINGEN

ALCON behoudt zich het recht voor om de aangeboden diensten op elk moment te kunnen stopzetten. ALCON kan de gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen. Indien ALCON de gebruiksvoorwaarden wijzigt, kunnen de verkooppartners vanaf de wijziging, binnen 30 dagen, bezwaar aantekenen tegen de wijziging. Na het verstrijken van voornoemde periode zijn de bijgewerkte voorwaarden van toepassing. Indien de verkooppartner bezwaar aantekent tegen de wijzigingen kan ALCON de gebruikersovereenkomst opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn.